Indemnizatia pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica in baza Legii nr. 8/2006
Pensionarii sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica au dreptul la o indemnizatie lunara.

Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

Indemnizatia nu se acorda persoanelor care beneficiaza de indemnizatia acordata potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit.

Indemnizatia lunara se acorda, la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea la casa teritoriala de pensii unde solicitantul are domiciliul stabil.

Documente necesare:

  • Cerere tip de acordare a indemnizatiei – anexa 3
  • Copie de pe buletinul de identitate sau cartea de identitate (certificata pentru conformitate)
  • Copie de pe legitimatia eliberata de uniunea de creatori
  • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de membru al uniunii de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
  • Declaratie pe proprie raspundere ca nu este beneficiar al Legii nr. 118/2002, precum si alte documente necesare sustinerii cererii