I N F O R M A R E

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Casa Națională de Pensii Publice este operator de date cu caracter personal care desfăsoară activităţi de prelucrare notificateAutorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr.4094, nr.4100, nr.4101, nr.4102, nr.4103 și nr.4104.

În scopul realizării atribuţiilor si a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate anterior, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate si manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/resedinţă, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, datele din pasaport.

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către CNPP pentru îndeplinirea atribuţiilor legale si pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari: instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională si justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, sistemului de pensii administrat privat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat si persoanele fizice, în condiţiile legii.

Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor art.5, ale art. 29 si ale art. 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în condiţii de securitate si numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea următoarelor acte normative:

•         Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

•         Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

•         Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, CNPP asigură respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate:

•         dreptul la informare (art. 12);

•         dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13);

•         dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14);

•         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

•         dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese si, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1). Dacă totuși persoana vizată apreciază că datele sale personale sunt prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o cerere de opoziție care se găseste pe pagina de internet a instituţiei noastre, sau la sediul acesteia.