ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

 

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor impotriva diminuării sau pierderii capacităţii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestaţii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

a) promovării sănătăţii si a securităţii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) diminuării si compensării consecinţelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.
Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;

b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

Se pot asigura in condiţiile Legii 346/2002, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;

b) comanditati, administratori sau manageri;

c) membri ai asociaţiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente;

e) persoane angajate in instituţii internaţionale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendaşi de suprafeţe agricole si forestiere;

g) persoane care desfăşoară activităţi agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activităţi private in domeniul forestier;

h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.

In vederea încheierii asigurării pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activităţilor din Economia Naţionala – CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum si orice alte informaţii solicitate in acest scop.

Declaraţia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de munca ori de serviciu între părţi, după caz.

Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii si servicii:

a) reabilitare medicală si recuperarea capacităţii de munca;

b) reabilitare si reconversie profesională;

c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de munca;

d) indemnizaţie pentru trecerea temporară in alt loc de munca si indemnizaţie pentru reducerea timpului de munca;

e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;

f) despăgubiri in caz de deces;

g) rambursări de cheltuieli.
Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:

a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti;

b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;

c) servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;

d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;

e) servicii de chirurgie reparatorie;

f) cure balneoclimaterice.

g) investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.
In vederea obtinerii dreptului, asiguratul, victima a unui accident de munca sau diagnosticat cu boala profesionala, inainteaza la Casa de Pensii de pe raza judetului de domiciliu sau a sediului social al firmei in care lucreaza, dupa caz, urmatoarele documente:
-cerere de solicitare a dreptului;
-FIAM sau fisa BP2;
-procesul verbal de cercetare a accidentului de munca;
-recomandarea medicului expert (daca este cazul);
-acte ce dovedesc cheltuielile facute (dupa caz).

cerere-tip