PUNCTAJ
PENSIA DE INVALIDITATE
Potrivit dispozițiilor Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare de la data de 01.09.2024, pensia de invaliditate nu mai este recunoscută ca perioadă asimilată stagiului de cotizare, legea având un puternic caracter contributiv.
Ca o consecință, în situația recalculării pensiilor de la 1 septembrie 2024, perioada în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate nu va intra în calculul punctelor de stabilitate. Așa cum este prevăzut în lege, stagiul minim de cotizare contributiv pentru acordarea pensiei de limită de vârstă este de 15 ani. Cu toate acestea, dacă o persoană care a beneficiat o perioadă mai mare de pensie de invaliditate nu va îndeplini condiția stagiului minim de cotizare contributiv și ajunge la vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, nu riscă pierderea unui beneficiu. În astfel de situații, persoana în cauză trece – din oficiu – în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, păstrându-și cuantumul și numărul total de puncte realizat aferente pensiei de invaliditate.
Totodată, ca o noutate, legea prevede posibilitatea ca beneficiarul unei pensii de invaliditate să opteze pentru acordarea pensiei anticipate, până la împlinirea condițiilor pentru acordarea pensiei de limită de vârstă.
De asemenea, este avută în vedere o regândire a criteriilor medicale de încadrare în grade de invaliditate, astfel încât pentru oricare dintre cele trei grade de invaliditate, în funcție de diminuarea capacității de muncă și de tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă să poată fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.
                                                                                                                                 


 
Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii intră în vigoare la data de 1 septembrie 2024.

Potrivit dispozițiilor art.144 din Legea nr.360/2023  privind sistemul public de  pensii:
„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 84, cu excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, care se recalculează conform art. 154.”
Conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 360/2023:
„(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile prevăzute la art.144 alin. (1) se recalculează din oficiu, prin valorificarea din adeverinţele care îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, a sporurilor/veniturilor nepermanente sau a veniturilor lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale de stat, nevalorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.
(2) Drepturile recalculate potrivit alin.(1) se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.”
Potrivit prevederilor art. 139 din Legea nr. 360/2023:
„(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, prevăzut la alin. (1), se dovedeşte prin adeverinţă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori, deţinătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizaţi de Arhivele Naţionale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de către angajatori, deţinătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizaţi de Arhivele Naţionale pentru prestarea serviciilor arhivistice, care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.
(4) Salariile prevăzute la alin. (3) care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
a) salariile brute, până la data de 30 iunie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 31 decembrie 1990;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
De asemenea, potrivit „Menţiunilor” de la cap. VI din Anexa nr. 14 la Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023, aprobate prin HG nr. 181/2024, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 01 martie 2024, pentru situaţiile prevăzute la art. 139 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, sumele care se valorifică la determinarea punctajelor lunare, în situaţia dovedirii acestora prin adeverinţă întocmită conform Anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023, sunt următoarele:
formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
al treisprezecelea salariu;
formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;
sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;
indemnizaţiile de muncă nenormată;
alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale.
În ceea ce privește Ordinul MMPS nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public, acest act normativ  a intrat în vigoare la data de 18.06.2021, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.609. Prin urmare, adeverințele emise, începând cu data de 18.06.2021, în vederea utilizării acestora pentru crearea bazei de date prevăzute la art.3 lit. b) din Ordinul MMPS nr.487/2021, trebuie să respecte modelul de adeverință prevăzut în anexa care face parte din ordinul menționat.
Subliniem faptul că și în cazul adeverințelor doveditoare emise anterior datei de 18.06.2021, veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, ce fac obiectul Ordinului MMPS nr.487/2021 se utilizează doar dacă se menționează faptul că asupra acestora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat.
Potrivit prevederilor art. 5 alin.(1) din Ordinul nr. 487/2021: „Adeverinţele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum şi cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art.3 lit. b) dacă îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverinţă prevăzut în anexă.”
Prin urmare, recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor lunare (orele suplimentare, al treisprezecelea salariu, premii, acord global etc.), după caz, se poate face în baza unei adeverințe care îndeplinește condiţiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art.4 şi art.5 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021, pentru adeverințele emise anterior datei de 01 septembrie 2024, respectiv în baza unei adeverințe întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.6 din Legea nr.360/2023, pentru adeverințele emise ulterior datei de 01 septembrie 2024.
Subliniem că, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.360/2023 se vor valorifica atât adeverințele existente în dosarele de pensie, cât și cele depuse în original, în condițiile în care aceste adeverințe  îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate.
Referitor la celelate aspecte, vă informăm că responsabilitatea eliberării documentelor care să facă dovada salariilor şi sporurilor de care o persoană a beneficiat în anumite perioade de timp, anterior datei de 01.04.2001, revine unităţii angajatoare sau deţinătoarei de arhivă.
Instituţia noastră nu are competenţe stabilite prin lege în ceea ce priveşte emiterea sau intervenţia pe lângă diferite unităţi/instituţii în scopul eliberării de documente care să facă dovada acestor drepturi.
Recalcularea care va avea loc în septembrie 2024, din oficiu, având la bază noua formulă de calcul.
Potrivit prevederilor art.144 alin (1) din Legea nr.360/2023, la data intrării în vigoare a acesteia (01.09.2024), pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art.84, cu excepţia pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, care se recalculează conform art. 154.
Alin (6) ” În cazul în care, în urma procesului de recalculare prevăzut la alin. (1), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se plăteşte pensia în cuantumul stabilit şi aflat în plată anterior recalculării, până la data la care se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta ca urmare a majorării valorii punctului de referinţă.
Conform prevederilor art 125 din HG nr.181/2024 – Normele de aplicare ale Legii nr.360/2023, pensiile stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, devenite pensii conform art. 144 din lege, se recalculează din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 155 din lege.
„(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile prevăzute la art.144 alin. (1) se recalculează din oficiu, prin valorificarea din adeverinţele care îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, a sporurilor/veniturilor nepermanente sau a veniturilor lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale de stat, nevalorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.
(2) Drepturile recalculate potrivit alin.(1) se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.”
(2) În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, conform              alin.(1), prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin.(1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art.144 alin.(6) din lege.
Recalcularea, la cerere, care se poate face  numai după ce legea va intra în vigoare (01.09.2024)
În Normele de aplicare ale Legii nr.360/2023, aprobate prin HG nr.181/2024, la art.121 se prevede că pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, precum şi valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.
(7) În situaţia în care, ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, conform prevederilor art. 94 alin. (5) din lege, prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă numărul de puncte rezultate în urma recalculării şi cuantumul în condiţiile art. 144 alin. (6) din lege.
(8) Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
 

ANUNȚ
 referitor la RECALCULAREA drepturilor de pensie
în temeiul art. 139 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
Având în vedere că prevederile Legii nr. 360/2023 intră în vigoare începând cu data de 01.09.2024, adeverințele în care sunt menționate veniturile brute pentru perioadele anterioare datei de
1 aprilie 2001,  se vor depune după data de 01.09.2024.

 
 
CONDUCEREA
După cum știți, la data de 29 noiembrie 2023, Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația RODPA1 (a se vedea Comunicatul de pe site-ul CNPP – rubrica Noutăți).
Prin intermediul acestei aplicații urmează să fie emise documentele portabile A1 și certificate de atestare a legislației aplicabile începând cu data de 08.01.2024.
Având în vedere că angajatorii urmează să-și creeze cont pe portalul CNPP în vederea depunerii documentelor, avem rugămintea de a asigura  personal instruit în acest sens care poate oferi informațiile necesare și corecte.
Informații referitoare la deschiderea contului on-line se regăsesc pe portalul CNPP: https://www.cnpp.ro/web/10180/211
La lit..B.pct.1 regăsiți informațiile referitoare la deschiderea conturilor online în Portalul CNPP numai pentru persoanele juridice (angajatori) care solicită eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiar

Adeverinta_angajator_art_46_legea_360_2023

Declaratie pe proprie raspundere legea_360_2023

 

Noutati Legislative 2024

 

Informare privind emiterea documentelor portabile A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile începând cu 08.01.2024

La data de 29 noiembrie 2023 Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația RODPA1, aplicație care a devenit funcțională începând cu 08.01.2024.

În mod concret, fiecare solicitant va trebui să-și creeze un cont pe portalul CNPP – htpps://www.cnpp.ro/web/10180/211 prin intermediul căruia va încărca în cadrul aplicației documentele si informațiile necesare instrumentării cererilor de determinare a legislației aplicabile.

Astfel, referitor la deschiderea conturilor online:

 • Operatorul economic care dorește eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiari, trebuie să nominalizeze o persoană fizică (delegat) cu rol de administrare a datelor pentru alte persoane juridice (angajatori). Nominalizarea se efectuează prin întocmirea unui document justificativ (cu rol de împuternicire).
 • În situația în care o persoană este desemnată să administreze datele pentru mai multe persoane juridice, este necesar ca acesta să prezinte câte un documnet justificativ de la fiecare persoană juridică pe care o reprezintă.
 • Formularul de creare cont împreună cu documentul/documentele justificative vor fi depuse în original la sediul casei teritoriale de pensii.

După finalizarea completării formularului, pentru obținerea datelor de acces se va proceda după cum urmează:

 1. În cazul persoanelor care semnează olograf:

Se apasă butonul Tipărire formular pentru a fi semnat olograf, în original, pe hârtie.

După tipărire se parcurg următoarele etape:

 • Se semnează cererea;
 • Solicitantul (sau persoana mandatată) se va prezenta personal cu cererea semnată la sediul casei teritoriale, împreuna cu actul de identitate, în original și copie, sau cu documentele justificative, în original și copie, pentru fiecare persoană terță căreia îi va administra contul.
 1. În cazul persoanelor care semnează cu semnătură electronică calificată

Se apasă butonul Tipărire formular și se salvează formularul pentru a putea fi semnat electronic.

După ce s-a salvat se parcurg următoarele etape:

 • Se semnează cererea cu semnătură electronică calificată;
 • Cererea astfel semnată se va transmite pe email la casa de pensii, împreună cu actul de identitate în copie, constituie excepție documentele justificative pentru fiecare persoană terță căreia îi va administra contul, unde este necesară prezentarea acestora în original și copie.

Odată încărcate, informațiile vor fi coroborate cu bazele de date ale CNPP; ANAF, ONRC si IM, iar formularele A1 vor fi generate și semnate electronic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în cadrul legal aplicabil, putând fi regăsite în contul creat pe portalul CNPP. În caz contrar, solicitantul va primi un răspuns privind necesitatea completării dosarului electronic sau referitor la neîndeplinirea condițiilor legale de obținere a documentelor portabile A1 sau a altor certificate de atestare a legislației aplicabile la momentul de referință.

„Ridurile  ar trebui  să  indice  doar unde au fost odată surâsurile.”
(Mark Twain)

De patru ani am bucuria de a celebra,

împreună cu dumneavoastră, Ziua internatională a persoanelor vârstnice.

Toate eforturile noastre se vor îndrepta si pe viitor pentru a vă face

 să simtiti căldura și recunostinta noastră.

La ceas aniversar, vă transmit cele mai alese gânduri și urări de bine

  și vă asigur de deplina mea pretuire.

La mulți ani!

Daniel Baciu

Președinte CNPP1

Octombrie 2023

COMUNICAT

referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, va fi restituită,  din oficiu,  lunar, în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 – 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

Biroul de presă al CNPP                                         22.02.2023

09.01.2023

COMUNICAT

REFERITOR LA EFECTELE DECIZIEI NR. 650 DIN 15 DECEMBRIE 2022

A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

După cum se cunoaște, deja,în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

 • Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;
 • Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este  necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul.

Direcția Comunicare și Relații Publice

PRECIZĂRI
cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
referitoare la drepturile de pensie din sistemul public de pensii
începând cu 1 ianuarie 2023

I. Valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 1.785 lei.
II. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.
III. Indemnizaţia socială pentru pensionari crește de la 1000 lei la 1.125 lei.
IV. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate, încadraţi în gradul I de invaliditate, crește de la 1269 lei la 1.428 lei.

Alte precizări:

1. Pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună în condiţiile menţionate la art. XXXVII din OUG 168/2022.
La calculul punctajului lunar se utilizeză suma de 200 lei/lună, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

2. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. Această prevedere se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA DISPOZIȚIILOR OUG 168/2022 PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR
CARE SE ACORDĂ, ÎN ANUL 2023, PENSIONARILOR CU VENITURI MAI MICI DE 3.000 DE LEI

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

 • veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
 • veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
 • veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții;
 • indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004

                    • soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir;
• soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

 • indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991 invalizilor de război, veteranilor de război,  văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat.
 • veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009;
 • veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel;

 • 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și  2.000 lei;
 • 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și  3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023,  astfel:
– în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
– în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și  2.000 lei, inclusiv;
– în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și  3.000 lei, inclusiv.

De reținut:

   • În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;
• Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în lunile ianuarie, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;
• La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite și care au domiciliul în România (persoanele care au locul de şedere/ reşedinţă obişnuintă în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar);
• Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;
• Ajutorul financiar se recuperează în cazul în care drepturile de pensie urmau să fie suspendate/ încetate în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 şi ulterior se constată că au fost acordate necuvenit;
• Ajutorul financiar nu se recuperează în situaţia drepturilor de pensie care vor fi revizuite/recalculate prin decizii administrative emise ulterior lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, în urma cărora se modifică cuantumul pensiei aferent lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire.