Important!

ANUNT IMPORTANT pentru toti pensionarii de invaliditate cu termen de revizuire 16.03-14.05 2020, care NU si-au transmis actele medicale la cabinetele medicale de expertiza teritoriale, rugam sa le trimita pana la data de 10.06.2020 pe adresa Casei de Pensii Dolj str. Mihail Kogalniceanu nr.14.

In caz contrara plata pensiei se suspenda conform procedurilor legale in vigoare.

Activitatea de expertiza medicala a fost reluata, cu masuri de relaxare treptata.

CABINETUL 1 si 2 – str. Ale.Potelu, nr.24, Craiova

telefon : 0771758032 si 0771758033

CABINETUL 3 si  4 – str.Brestei, nr.10, Craiova telefon : 0771779642

Pensionarii de invaliditate NEREVIZUITI in perioada

16.03-2020-14.05.2020 (perioada starii de urgenta) sunt rugati sa isi

transmita documentele medicale detinute de la ultima revizuire medicala

si pana in prezent (documente medicale in original), ultima decizie

medicala impreuna cu programul recuperator, copie C.I., numar telefon,

adresa de corespondenta in cazul in care este diferita de cea dupa

buletin, copie xerox dupa ultima decizie administrativa de la Casa de

Pensii Dolj.

Pensia de invaliditate – evaluarea capacitatii de munca in vederea stabilirii gradului de invaliditate se face la Cerere pentru experizarea capacitatii de munca persoanei interesate de catre medicul expert al asigurarilor sociale.
Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca impreuna cu documentele medicale se depun de catre solicitant la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul Casei Teritoriale de Pensii in functie de domiciliu.

Arondarea pe cabinete medicale :

Cabinetul de expertiza medicala Nr.4

Cabinetul de expertiza medicala Nr.3

Cabinetul de expertiza medicala Nr.2

Cabinetul de expertiza medicala Nr.1

Declaratie

Cerere pentru experizarea capacitatii de munca

PROCEDURI  DE  LUCRU PRIVIND  DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII CABINETELOR  DE  EXPERTIZĂ  MEDICALĂ  SI  RECUPERARE  A CAPACITĂŢII  DE MUNCĂ  DOLJ

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19 , conform adresei  Casei  Nationale de Pensii  Publice activitatea de revizuire a pensionarilor de invaliditate este suspendată  începând cu 16.03.2020, urmând ca, în funcţie de evoluţie să fie anunţate alte decizii.

Cazurile noi  – care acum solicită  pentru prima dată pensie de invaliditate,  se vor adresa prin intermediul Poştei Române, prin trimiterea documentelor medicale la Casa Judeţeană de Pensii Dolj pentru Comisia de Expertiză Medicală, urmând ca ulterior să primească un răspuns din partea Cabinetul de expertiză de care aparţin în funcţie de domiciliu.

Documentaţia Medicală trimisă către Comisia de Expertiză Medicală Dolj trebuie să fie însoţită de copia xerox a cărţii de identitate şi un număr de telefon de contact al persoanei în cauză.

Toate celelalte expertize efectuate de Comisiile de expertiza Medicala vor urma aceleasi indicatii. TELEFOANE  SI  ADRESE  DE  CONTACT :

Cabinetul 1, Cabinetul 2 si Cabinetul 3 – str. Ale.Potelu, nr.24, Craiova     ( incinta Spitalului de Neuropsihiatrie – langa stadionul Extensiv) telefon : 0771758032  si  0771758033

Adrese mail: marina.tanasie@cnpp.ro

                         georgeta.afrem@cnpp.ro

CABINETUL  4 –  Craiova str. Calea Bucuresti nr. 99   (incinta Spitalului de Neuropsihiatrie)
telefon:  0771779642   

Adrese mail: maria.radu@cnpp.ro

Comisia Medicala de Contestatii

telefon : 0771758033

Adrese mail: marina.tanasie@cnpp.ro

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, de catre comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului, sau, dupa caz, la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive

          Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei

Pensionarii de invaliditate, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale

Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii

Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise

Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii

In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale, sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii

Decizia medicala se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere

Deciziile medicale asupra capacitatii de munca necontestate in termen raman definitive

          Contestarea deciziei medicale

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.

Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Contestatia se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare.

Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.

          Documentatia necesara a fi prezentata la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale:

-cerere tip Anexa 10

-actul de identitate;

-documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);

-adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;

-documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii, dupa caz:

o fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;

o FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;

o documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;

o certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

-documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.