Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile Legii 263/2010, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege .

            Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

            Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.

            Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale in baza contractului  de asigurare sociala .

            Asiguratii  beneficiaza de urmatoarele prestatii de asigurari sociale :

          a) pensii;

          b) tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari;

          c) bilete de odihna;

          d) ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

             Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale  este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere , potrivit legii .

            Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza declaratiei individuale de asigurare, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii act aditional de modificare a contractului de asigurare sociala .

            Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala

 INCETAREA  CONTRACTULUI  DE  ASIGURARE  SOCIALA

Contractul de asigurare sociala inceteaza :

1.) la data decesului asiguratului – incetarea  de  drept

    In acest caz:

     – sumele neachitate pana la data decesului, reprezentand contributii de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile, nu se mai urmaresc

     – in situatiile in care sunt facute plati anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele platite pentru aceste perioade, reprezentand contributie de asigurari sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevazute la art. 120 alin. (1) din lege

     – stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile pana la data decesului .

2.) pentru neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege. Rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente. Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a asiguratorului.

3.)  la cererea asiguratului prin depunerea la Casa de pensii a cererii de reziliere .

Pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii  cu  contract de asigurare sociala  venitul minim lunar asigurat , reprezinta  35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Contul Casei de Pensii Dolj, pentru plata contributiei, deschis la Trezoreria Dolj: RO46TREZ29122210304XXXXX

Codul Fiscal al Casei de Pensii Dolj: 13604360

Plata contributiei se poate efectua si prin mandat postal, specificand contul  Casei de Pensii Dolj, Codul Fiscal al Casei de Pensii Dolj si CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

ACTE  NECESARE  PENTRU  INTOCMIREA CONTRACTULUI  DE  ASIGURARE

    –  C.I. 

    –  2  exemplare  – Formular: Contract de asigurare sociala