JUTORUL DE DECES

          În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:
a) soţul supravietuitor;
b) copilul;
c) parintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) oricare altă persoana.
(1) Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
Prin excepţie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevazute la  lit. f), dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaratie pe propria răspundere autentificată.
În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a) soţul/sotia;

b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre crestere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, daca îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă  şi data ivirii acesteia.

AJUTORUL DE DECES  SE ACORDĂ, DUPĂ CAZ, PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 1.  CERERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES, POTRIVIT MODELULUI PREVAZUT ÎN ANEXA NR. 11;

2.  CERTIFICAT DE DECES (ORIGINAL);

3.COPIA TALONULUI DE PLATĂ A PENSIEI PERSOANEI DECEDATE, DUPĂ CAZ.

4. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL);

5.  ACTE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DIN CARE SĂ REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL, SAU, DUPĂ CAZ, ACTUL CARE ATESTĂ CALITATEA DE TUTORE, CURATOR, MANDATAR (ORIGINAL); 

6. DOVADA CĂ SOLICITANTUL A SUPORTAT CHELTUIELILE OCAZIONATE DE DECES   (ORIGINAL)

7.  ACT MEDICAL EMIS SAU VIZAT DE MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRIN CARE SE ATESTA BOALA CARE L-A FACUT INAPT ŞI DATA IVIRII ACESTEIA, ÎN CAZUL COPILULUI INAPT ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 18 ANI (ORIGINAL); 

8. ADEVERINŢĂ CARE SĂ CERTIFICE CĂ, LA DATA DECESULUI, MEMBRUL DE FAMILIE CU VÂRSTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ŞI 26 DE ANI URMA O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZATĂ POTRIVIT LEGII (ORIGINAL).

 

SUME RĂMASE NEÎNCASATE DE CĂTRE PENSIONAR, REPREZENTÂND PENSIA PE LUNA ÎN CARE A AVUT LOC DECESUL ŞI/SAU DREPTURI DE PENSIE CUVENITE ŞI NEÎNCASATE PÂNĂ LA DECES

           Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau drepturi de pensie cuvenite şi neîncasate până la deces prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc: 

a) soţului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) parintilor;
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun
.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ACESTOR SUME SUNT, DUPĂ CAZ:

  1. CERERE (ANEXA NR. 9);
  2. CERTIFICATUL DE DECES, ÎN ORIGINAL;
  3. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL);
  4. ACTE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DIN CARE SĂ REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL (ORIGINAL);
  5. CERTIFICATUL DE MOSTENITOR (ORIGINAL);
  6. COPIA TALONULUI DE PLATĂ A PENSIEI PERSOANEI   DECEDATE, DUPĂ CAZ.