ANUNȚ
 referitor la RECALCULAREA drepturilor de pensie
în temeiul art. 139 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
Având în vedere că prevederile Legii nr. 360/2023 intră în vigoare începând cu data de 01.09.2024, adeverințele în care sunt menționate veniturile brute pentru perioadele anterioare datei de
1 aprilie 2001,  se vor depune după data de 01.09.2024.

 
 
CONDUCEREA
După cum știți, la data de 29 noiembrie 2023, Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația RODPA1 (a se vedea Comunicatul de pe site-ul CNPP – rubrica Noutăți).
Prin intermediul acestei aplicații urmează să fie emise documentele portabile A1 și certificate de atestare a legislației aplicabile începând cu data de 08.01.2024.
Având în vedere că angajatorii urmează să-și creeze cont pe portalul CNPP în vederea depunerii documentelor, avem rugămintea de a asigura  personal instruit în acest sens care poate oferi informațiile necesare și corecte.
Informații referitoare la deschiderea contului on-line se regăsesc pe portalul CNPP: https://www.cnpp.ro/web/10180/211
La lit..B.pct.1 regăsiți informațiile referitoare la deschiderea conturilor online în Portalul CNPP numai pentru persoanele juridice (angajatori) care solicită eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiar

Adeverinta_angajator_art_46_legea_360_2023

Declaratie pe proprie raspundere legea_360_2023

Noutati Legislative 2024

Informare privind emiterea documentelor portabile A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile începând cu 08.01.2024

La data de 29 noiembrie 2023 Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația RODPA1, aplicație care a devenit funcțională începând cu 08.01.2024.

În mod concret, fiecare solicitant va trebui să-și creeze un cont pe portalul CNPP – htpps://www.cnpp.ro/web/10180/211 prin intermediul căruia va încărca în cadrul aplicației documentele si informațiile necesare instrumentării cererilor de determinare a legislației aplicabile.

Astfel, referitor la deschiderea conturilor online:

 • Operatorul economic care dorește eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiari, trebuie să nominalizeze o persoană fizică (delegat) cu rol de administrare a datelor pentru alte persoane juridice (angajatori). Nominalizarea se efectuează prin întocmirea unui document justificativ (cu rol de împuternicire).
 • În situația în care o persoană este desemnată să administreze datele pentru mai multe persoane juridice, este necesar ca acesta să prezinte câte un documnet justificativ de la fiecare persoană juridică pe care o reprezintă.
 • Formularul de creare cont împreună cu documentul/documentele justificative vor fi depuse în original la sediul casei teritoriale de pensii.

După finalizarea completării formularului, pentru obținerea datelor de acces se va proceda după cum urmează:

 1. În cazul persoanelor care semnează olograf:

Se apasă butonul Tipărire formular pentru a fi semnat olograf, în original, pe hârtie.

După tipărire se parcurg următoarele etape:

 • Se semnează cererea;
 • Solicitantul (sau persoana mandatată) se va prezenta personal cu cererea semnată la sediul casei teritoriale, împreuna cu actul de identitate, în original și copie, sau cu documentele justificative, în original și copie, pentru fiecare persoană terță căreia îi va administra contul.
 1. În cazul persoanelor care semnează cu semnătură electronică calificată

Se apasă butonul Tipărire formular și se salvează formularul pentru a putea fi semnat electronic.

După ce s-a salvat se parcurg următoarele etape:

 • Se semnează cererea cu semnătură electronică calificată;
 • Cererea astfel semnată se va transmite pe email la casa de pensii, împreună cu actul de identitate în copie, constituie excepție documentele justificative pentru fiecare persoană terță căreia îi va administra contul, unde este necesară prezentarea acestora în original și copie.

Odată încărcate, informațiile vor fi coroborate cu bazele de date ale CNPP; ANAF, ONRC si IM, iar formularele A1 vor fi generate și semnate electronic, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în cadrul legal aplicabil, putând fi regăsite în contul creat pe portalul CNPP. În caz contrar, solicitantul va primi un răspuns privind necesitatea completării dosarului electronic sau referitor la neîndeplinirea condițiilor legale de obținere a documentelor portabile A1 sau a altor certificate de atestare a legislației aplicabile la momentul de referință.

„Ridurile  ar trebui  să  indice  doar unde au fost odată surâsurile.”
(Mark Twain)

De patru ani am bucuria de a celebra,

împreună cu dumneavoastră, Ziua internatională a persoanelor vârstnice.

Toate eforturile noastre se vor îndrepta si pe viitor pentru a vă face

 să simtiti căldura și recunostinta noastră.

La ceas aniversar, vă transmit cele mai alese gânduri și urări de bine

  și vă asigur de deplina mea pretuire.

La mulți ani!

Daniel Baciu

Președinte CNPP1

Octombrie 2023

COMUNICAT

referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, va fi restituită,  din oficiu,  lunar, în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 – 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

Biroul de presă al CNPP                                         22.02.2023

09.01.2023

COMUNICAT

REFERITOR LA EFECTELE DECIZIEI NR. 650 DIN 15 DECEMBRIE 2022

A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

După cum se cunoaște, deja,în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

 • Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;
 • Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este  necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul.

Direcția Comunicare și Relații Publice

PRECIZĂRI
cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
referitoare la drepturile de pensie din sistemul public de pensii
începând cu 1 ianuarie 2023

I. Valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 1.785 lei.
II. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.
III. Indemnizaţia socială pentru pensionari crește de la 1000 lei la 1.125 lei.
IV. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate, încadraţi în gradul I de invaliditate, crește de la 1269 lei la 1.428 lei.

Alte precizări:

1. Pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună în condiţiile menţionate la art. XXXVII din OUG 168/2022.
La calculul punctajului lunar se utilizeză suma de 200 lei/lună, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

2. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. Această prevedere se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA DISPOZIȚIILOR OUG 168/2022 PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR
CARE SE ACORDĂ, ÎN ANUL 2023, PENSIONARILOR CU VENITURI MAI MICI DE 3.000 DE LEI

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

 • veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
 • veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
 • veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții;
 • indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004

                    • soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir;
• soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

 • indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991 invalizilor de război, veteranilor de război,  văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat.
 • veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009;
 • veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel;

 • 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și  2.000 lei;
 • 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și  3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023,  astfel:
– în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
– în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și  2.000 lei, inclusiv;
– în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și  3.000 lei, inclusiv.

De reținut:

   • În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;
• Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în lunile ianuarie, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;
• La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite și care au domiciliul în România (persoanele care au locul de şedere/ reşedinţă obişnuintă în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar);
• Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;
• Ajutorul financiar se recuperează în cazul în care drepturile de pensie urmau să fie suspendate/ încetate în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 şi ulterior se constată că au fost acordate necuvenit;
• Ajutorul financiar nu se recuperează în situaţia drepturilor de pensie care vor fi revizuite/recalculate prin decizii administrative emise ulterior lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, în urma cărora se modifică cuantumul pensiei aferent lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire.