Cu  toate  ca,  potrivit  O.U.G.  125/2011  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  incepând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru  persoanele  fizice  care  desfasoara  activitati  independente  si  au  obtinut  venituri   anterior  datei  de  01.07.2012,  exista  obligatia  depunerii  declaratiei  de  asigurare  la  CASA  DE  PENSII,  in  temeiul  Legii  263/2010,  art.  6, pct. IV:

Persoanele care au varsta minima de 18 ani si care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;

d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

     sunt obligate sa se asigure  pe  baza  declaratiei individuale de asigurare .

 

Exceptii:

Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din Legea 263/2010 .

În categoria ” persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice „, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:

a) expert contabil;

b) contabil autorizat;

c) consultant de plasament în valori mobiliare;

d) medic;

e) farmacist;

f) medic veterinar;

g) psiholog cu drept de liberă practică;

h) notar public;

i) auditor financiar;

j) practician în reorganizare şi lichidare;

k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;

l) expert tehnic;

m) urbanist;

n) restaurator;

o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;

p) consilier în proprietate industrială;

q) expert criminalist;

r) executor judecătoresc;

s) arhitect;

t) traducător autorizat;

u) consultant fiscal;

v) broker;

w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

          Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii  perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale in baza declaratiei individuale de asigurare .

            In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca intr-un an calendaristic nu se realizeaza venituri la nivelul prevazut de lege, declaratia se suspenda la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii. Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organele fiscale .

In perioada de suspendare, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si perioada respectiva nu constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii .

             In situatia in care in perioada de suspendare s-au achitat contributii de asigurari sociale, acestea nu se restituie, fiind luate in calcul la determinarea stagiului de cotizare si a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie .

            Declaratia individuala de asigurare este suspendata de drept, in conditiile legii, pe perioada in care asiguratul a beneficiat de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si/sau de concedii pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap .

             Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere .

             Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut .

Declaratia individuala de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii .

Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii .

Asiguratii beneficiaza de urmatoarele prestatii de asigurari sociale:

a) pensii;

b) tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari;

c) bilete de odihna;

d) ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

 

ACTE  NECESARE  PENTRU  INTOCMIREA  DECLARATIEI  DE  ASIGURARE :

-COPIE  C.I.  sau  B.I.

-2  formulare  ,, DECLARATIE  DE  ASIGURARE ”  vezi  cap. FORMULARE

-COPIE  si  ORIGINAL  C.U.I.

-COPIE  SI  ORIGINAL  DECLARATII  SPECIALE  200  pentru  ani  anteriori

-DOSAR  CU  SINA